English version can be found below the Dutch version.

De branchevereniging Esigbond zet grote vraagtekens bij het Trimbos-onderzoek naar e-sigaretten. Het Trimbos concludeert dat de e-sigaretten veel minder schadelijk zijn dan tabaksproducten en dat het beter is voor de volksgezondheid als rokers helemaal overstappen op de e-sigaret. Toch schuiven het Trimbos-instituut en de overheid de e-sigaret als middel in de strijd tegen het roken aan de kant. 

De branchevereniging voor e-sigaretverkopers Esigbond constateert dat er binnen de Nederlandse overheid veel tegenstrijdige opvattingen zijn over de e-sigaret. Het Trimbos-instituut stelt duidelijk dat er positieve effecten zijn op de volksgezondheid wanneer e-sigaretten ervoor zorgen dat meer mensen blijvend stoppen met roken. Ook het RIVM kwam vorig jaar tot dezelfde conclusie. Daarnaast stelt Trimbos-instituut dat een e-sigaret een effectief stopmiddel kan zijn voor verstokte rokers. Toch pleit het Trimbos-instituut ervoor om de e-sigaret te ontmoedigen in plaats van een plek te geven binnen het tabaksontmoedigingsbeleid vanwege het voorzorgsprincipe.

Verbod smaakstoffen e-sigaret weerhoudt roker met stopwens

Het rapport stelt verder dat door een verbod op smaakstoffen rokers met een stopwens ervan weerhouden kunnen worden om de e-sigaret als hulpmiddel te gebruiken. Ook de Esigbond benadrukt dat smaakstoffen cruciaal zijn om ervoor te zorgen dat rokers volledig overstappen op de e-sigaret. De branchevereniging vindt daarom een verbod op smaakstoffen in e-sigaretten onwenselijk.

Reactie Esigbond-voorzitter Emil ‘t Hart

Emil ’t Hart, voorzitter van de branchevereniging voor e-sigaretverkopers Esigbond: “De conclusies van het rapport zijn simpelweg onverenigbaar. Aan de ene kant zegt het Trimbos dat het voor de volksgezondheid beter is om een e-sigaret te gebruiken in plaats van een gewone sigaret en aan de andere kant zegt ze: doe maar niet. Westerse landen zoals Nieuw-Zeeland en het Verenigd Koninkrijk kennen een zeer streng anti-tabaksbeleid, maar daar is wel plek voor de e-sigaret als alternatief voor roken. Daardoor is in het Verenigd Koninkrijk in 8 jaar tijd het aantal rokers met 25 procent gedaald. Het is onbegrijpelijk dat de Nederlandse overheid dit zomaar ter zijde schuift ten koste van de gezondheid van rokers. Volgens mij heeft iedereen hetzelfde doel: Nederlanders te laten stoppen met roken en dat zo snel mogelijk. Maar door de e-sigaret te ontmoedigen gaat dat niet lukken.”

’T Hart vervolgt: “Onderzoeken van het RIVM en Trimbos wijzen telkens uit dat de e-sigaretten veel minder schadelijk zijn dan gewone sigaretten, dat bijna praktisch e-sigaretgebruikers daarvoor rokers waren en dat het aantal e-sigaretgebruikers zonder rookverleden minimaal en al jaren stabiel is. Ook het aantal jongeren dat experimenteert met e-sigaretten neemt in Nederland volgens het Trimbos af en dan begrijp ik niet waarom het instituut nu iets anders beweert.”

Het RIVM-onderzoek naar duaal-gebruikers is hier te lezen.

De publicatie van Triumbos over het dalend aantal jongeren dat met e-sigaretten experimenteert is hier te lezen.

English version

Esigbond: e-cigarette research Trimbos contradictory

The industry association Esigbond casts serious doubts about the Trimbos research concerning e-cigarettes. Trimbos concludes that e-cigarettes are much less harmful than tobacco products and that it is better for public health if smokers switch to e-cigarettes altogether. However, both the Trimbos Institute and the government are brushing the e-cigarette aside as a way of combating traditional smoking.

The trade association for e-cigarette sellers Esigbond notes that there are many conflicting views on the e-cigarette within the Dutch government. The Trimbos Institute clearly states that there are positive effects on public health when e-cigarettes ensure that more people stop smoking permanently. RIVM independently came to the same conclusion last year. In addition, Trimbos Institute states that an e-cigarette can be an effective stopgap for hardened smokers. Nevertheless, the Trimbos Institute advocates discouraging the e-cigarette instead of giving it a place in the tobacco control policy, because of the precautionary principle.

Prohibition of flavoring e-cigarette deters smokers with stop desire

The report further states that a ban on flavourings could discourage smokers with a stop wish from using the e-cigarette as an aid. Esigbond also emphasises that flavourings are crucial to ensuring that smokers switch to the e-cigarette completely. The trade association therefore considers a ban on flavourings in e-cigarettes undesirable.

Reaction Esigbond-chairman Emil ’t Hart

Emil ’t Hart, chairman of the trade association for e-cigarette sellers Esigbond: “The conclusions of the report are simply incompatible. On the one hand, Trimbos says it’s better for public health to use an e-cigarette rather than a regular cigarette, and on the other hand, it states: ‘Don’t do it’. Western countries such as New Zealand and the UK have very strict anti-tobacco policies, but there is room for the e-cigarette as an alternative to smoking. As a result, the number of smokers in the UK has dropped by 25% in 8 years. It is incomprehensible that the Dutch government is simply setting this aside at the expense of smokers’ health. I think everyone has the same goal: let smokers in the Netherlands stop smoking as soon as possible. By discouraging the e-cigarette, this goal will not be accomplished.”

Mr. ‘t Hart continues: “Surveys by RIVM and Trimbos consistently show that e-cigarettes are far less harmful than regular cigarettes, that almost practically e-cigarette users were smokers before, and that the number of e-cigarette users with no smoking history is minimal and has been stable for years. The number of young people experimenting with e-cigarettes is also decreasing in the Netherlands, according to the Trimbos. I simply don’t understand why the institute now claims otherwise”.

Recente berichten

Categorieën

Recente Tweets

16 maart, 2019 @ 8:00
16 maart, 2019 @ 15:00
Meer informatie

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van de elektronische sigaret