English version can be found below the Dutch version.

Bijna de helft van de e-sigaretgebruikers in Nederland die eind vorig jaar is gestopt met dampen deed dat vanwege de negatieve berichtgeving over oneigenlijk gebruik van e-sigaretten in de VS. Twee derde van de ex-dampers die in die periode is gestopt, is ook weer begonnen met roken. Dat blijkt uit onderzoek van Motivaction onder meer dan 1000 (ex)- gebruikers van traditionele- en elektronische sigaretten. Medio 2019 ontstonden er in de VS acute gezondheidsproblemen bij vapers die e-sigaretten met illegale THC-olie gebruikten. Inmiddels hebben de Amerikaanse autoriteiten echter geconcludeerd dat deze problemen niets te maken hebben met reguliere e-sigaretten.  

Het onderzoek van Motivaction is uitgevoerd in opdracht van de Nederlandse branchevereniging voor verkopers van e-sigaretten, de Esigbond. Uit het onderzoek blijkt dat het vapegedrag in Nederland is veranderd door berichtgeving over de incidenten in de VS. Alhoewel de Amerikaanse gezondheidsdiensten inmiddels hebben geconcludeerd dat de problemen zijn veroorzaakt door het toevoegen van illegale vloeistoffen (die niet geschikt zijn voor gebruik in een e-sigaret), blijkt dat 56 procent van de ondervraagde ex-dampers negatiever is gaan denken over de e-sigaret door berichtgeving over deze problemen. Voor 45 procent van de ex-dampers is de negatieve berichtgeving van eind 2019 de belangrijkste reden geweest om te stoppen met dampen. Van alle ex-dampers die in die periode gestopt zijn is twee derde procent weer teruggevallen op de veel schadelijkere gewone sigaret.

Esigbond-voorzitter Emil ’t Hart vindt de uitkomsten van het onderzoek zorgelijk. “Het kan nooit de bedoeling zijn dat Nederlandse vapers teruggrijpen naar de traditionele sigaret.” Volgens ’t Hart maakt het Motivaction-onderzoek duidelijk wat er moet gebeuren. “Het is essentieel dat er duidelijke uitleg komt over het juiste gebruik van elektronische sigaretten en dat rokers worden voorgelicht over de e-sigaret als minder schadelijk alternatief. Daarin zou de overheid een belangrijke rol kunnen spelen. Het onderzoek maakt tevens duidelijk dat 78 procent van de rokers die nooit een e-sigaret heeft gebruikt denkt dat e-sigaretten minstens zo schadelijk zijn als traditionele sigaretten. Dat is onvoorstelbaar aangezien ook de Nederlandse overheid heeft vastgesteld dat gebruik van e-sigaretten beduidend minder schadelijk is voor diegenen die volledig overstappen. Dit is ook weer gebleken uit het onderzoek dat Trimbos deze week presenteerde. Met objectieve en duidelijke voorlichting is er in Nederland een enorme gezondheidswinst te behalen.”

English version

Misinformed vapers return to cigarettes

Esigbond calls for objective information now that the facts are known.

Nearly half of the e-cigarette users in the Netherlands who stopped vaping at the end of last year did so because of negative reporting of inappropriate use of e-cigarettes in the US. Two-thirds of those who stopped vaping during that period also started smoking tobacco again. This has been revealed by research by Motivaction among more than 1000 (former) users of traditional and electronic cigarettes. In mid-2019, acute health problems arose in the US among vapers who used e-cigarettes with illegal THC oil. However, the U.S. authorities have since concluded that these problems have nothing to do with regular e-cigarettes.

Motivaction’s research was commissioned by the Esigbond, the Dutch trade association for retailers of e-cigarettes. The study shows that vape behaviour in the Netherlands has changed as a result of reports about incidents in the US. Although the U.S. health authorities have now concluded the problems were caused by the addition of illegal liquids – which are not suitable for use in an e-cigarette – it appears that 56 percent of the former vapers that have been questioned have become more negative about the e-cigarette by reports on these problems. For 45 percent of former vapers, the negative reporting at the end of 2019 was the main reason to quit vaping. Of all former vapers that stopped in that period, two-thirds returned to the much more harmful regular cigarette.

Esigbond-chairman Emil ’t Hart is concerned about the results of the study. “It can never be the intention that Dutch vapers return to the traditional cigarette.” According to ’t Hart, the Motivaction study makes it obvious what needs to be done. “It is essential that there is a clear explanation of the correct use of electronic cigarettes and that smokers are informed about the e-cigarette as a less harmful alternative. Public authorities could play an important role in this respect. The study also makes it clear that 78 percent of smokers who have never used an e-cigarette believe that e-cigarettes are at least as harmful as traditional cigarettes. This is inconceivable given that the Dutch government has also determined that the use of e-cigarettes is significantly less harmful for those who switch completely. This is also shown by the research Trimbos Institute presented this week. With objective and clear information an enormous health gain can be achieved in the Netherlands”.

Recente berichten

Categorieën

Recente Tweets

16 maart, 2019 @ 8:00
16 maart, 2019 @ 15:00
Meer informatie

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van de elektronische sigaret