Brandbrief aan het kabinet

De Esigbond heeft de nieuwe staatssecretaris aangeschreven vanwege het aanstaande smaakjesverbod in e-sigaretten en de negatieve gevolgen die dat met zich meebrengt. Ook het RIVM waarschuwt voor negatieve neveneffecten zoals gebruikers die zelf aroma’s gaan toevoegen en de verminderde aantrekkelijkheid van de e-sigaret als hulpmiddel bij het stoppen met roken. De brief is hieronder te vinden. 

Geachte heer Van Ooijen,

Namens de Esigbond wil ik u van harte feliciteren met uw beëdiging als staatssecretaris Jeugdzorg en Preventie.

De Esigbond behartigt de belangen van de overwegend kleinschalige distributeurs en speciaalzaken die e-sigaretten op de Nederlandse markt brengen. Wij ondersteunen de doelstelling om een rookvrije generatie te realiseren en wij dragen actief bij aan de vermindering van het aantal rokers in Nederland.

Wij willen u graag attenderen op twee voor ons zeer relevante dossiers die bepalend zijn voor de toekomst van onze branche en zouden hierover graag met u in gesprek treden:

  1. Het verbieden van alle smaakjes in e-sigaretten (m.u.v. de tabakssmaak)

    Wij hebben afgelopen november (zie bijlage 1) een beroep gedaan op uw Ministerie om voorafgaand aan het opstellen van de aangekondigde conceptregeling met ons in overleg te gaan. Helaas heeft deze afspraak nog niet plaatsgevonden. Het RIVM heeft bij haar voorstel voor een lijst van toegestane stoffen nota bene zelf gewaarschuwd voor de negatieve neveneffecten van een dergelijke maatregel. Het RIVM verwacht dat e-sigaretgebruikers zelf (schadelijke) aroma’s gaan toevoegen aan e-sigaretten en dat de e-sigaret als stopmiddel onaantrekkelijk wordt voor rokers. Wij hopen dan ook ten zeerste dat deze afspraak op korte termijn alsnog kan plaatsvinden.

  2. Het aangekondigde verbod op de online verkoop van e-sigaretten

    Op 17 december 2021 is in een brief aan de Tweede kamer het SEO-onderzoek ‘beperken tabaksverkoop tot tabaksspeciaalzaken’ aangeboden. Wij willen u er graag op attenderen dat wij niet geconsulteerd zijn in het kader van dit onderzoek. De e-sigarettenbranche is daarmee volledig genegeerd. Dit terwijl de online verkoop juist cruciaal is voor onze branche. De in het rapport benoemde gevolgen van het beoogde verbod op de online verkoop hebben daarom ook alleen betrekking op tabaksproducten en dus niet op e-sigaretten, noch op onze branche.

Ondanks het strenge tabaksontmoedigingsbeleid telt Nederland nog steeds tegen de drie miljoen volwassen rokers. Tot nu toe is in het Nederlandse anti-rookbeleid nauwelijks onderscheid gemaakt tussen rookvrije producten zoals de e-sigaret en gewone sigaretten. Echter, voor de grote groep rokers die niet stopt kan de e-sigaret juist uitkomst bieden. Er bestaat geen enkele twijfel onder gezondheidsexperts en overheden dat de e-sigaret vele malen minder schadelijk is dan de gewone sigaret en er aanzienlijke gezondheidswinst kan worden geboekt wanneer rokers volledig overstappen op de e-sigaret. Ook de Nederlandse overheid erkent dit.

Als Esigbond staan wij een aanpak voor die zowel de jeugd als de (ex-)roker maximaal beschermt en verwijzen daarbij graag naar de situatie in het Verenigd Koninkrijk en Nieuw-Zeeland waar het aantal rokers veel sneller daalt dan in Nederland. Naast zeer strikte maatregelen ten aanzien van gewone sigaretten wordt in beide landen een belangrijke rol toegekend aan de e-sigaret in het realiseren van een rookvrije generatie.

Als onderdeel van het actieplan om het Verenigd Koninkrijk al in 2030 (en niet zoals in Nederland pas in 2040) rookvrij te maken7, informeert de Britse overheid rokers actief over de effectiviteit van de e- sigaret als stopmiddel en de verminderde schadelijkheid ten opzichte van het roken van sigaretten.

In het meest recente actieplan om Nieuw-Zeeland in 2025 rookvrij te maken stelt het Ministerie van Volksgezondheid dat de e-sigaret een aanzienlijke bijdrage levert aan deze doelstelling. In het verlengde hiervan heeft de Nieuw-Zeelandse overheid in august 2021 wetgeving aangenomen voor rookvrije producten waarin één van de doelstellingen is om “rokers te ondersteunen bij het overstappen op deze producten […] die aanzienlijk minder schadelijk zijn dan het roken van sigaretten.” Dit komt tot uiting in duidelijke differentiatie van regelgeving tussen beide productcategorieën. Zo worden specifiek op rokers gerichte boodschappen over de voordelen van vapen ten opzichte van roken expliciet toegestaan in speciaalzaken. Daarnaast heeft de overheid hierover een publieke bewustmakingscampagne gelanceerd. Recentelijk zijn in Nieuw-Zeeland verregaande maatregelen aangekondigd om tabaksproducten waarbij verbranding optreedt uit te faseren. Deze maatregelen gelden expliciet niet voor e-sigaretten gezien de belangrijke rol die er voor deze producten is weggelegd om Nieuw-Zeeland rookvrij te maken.

Wij verzoeken u daarom met klem om in de komende kabinetsperiode serieus te kijken naar de positieve ervaringen in het Verenigd Koninkrijk en Nieuw-Zeeland. Het uitgangspunt hierbij zou moeten zijn dat er onderscheid in regelgeving wordt gemaakt op basis van de mate van schadelijkheid van de verschillende producten. Het is daarbij van essentieel belang dat Nederlandse rokers zich – zowel vanuit de overheid als in speciaalzaken – goed moeten kunnen informeren over de verminderde schadelijkheid van de e-sigaret ten opzichte van de gewone sigaret. Ook het RIVM benadrukt dat voor mensen die niet kunnen of willen stoppen, correcte en begrijpelijke informatie over harm reduction producten (zoals de e-sigaret) van belang kan zijn.

Tot slot, willen wij u graag meegeven dat er in het verleden steeds een aantal zorgpunten werden aangedragen om striktere maatregelen ten aanzien van e-sigaretten te rechtvaardigen. Wij hebben deze zorgpunten meermaals weerlegd of in het juiste perspectief geplaatst (zie bijlage 2). Wij spreken onze hoop uit dat u hier kritisch naar wil kijken. Wij maken ons namelijk ernstige zorgen dat op basis van deze zorgpunten een belangrijk middel in de strijd tegen het roken ten onrechte niet ten volle wordt benut en het roken van de veel schadelijkere sigaret onbedoeld in stand wordt gehouden. Uiteraard is dat niet in het belang van de volksgezondheid.

Wij kijken uit naar een constructieve dialoog met u over hoe de e-sigaret kan bijdragen aan het realiseren van een rookvrije generatie in Nederland.

Wij zullen contact opnemen met uw secretariaat om te bezien wanneer het mogelijk is om een kennismakingsgesprek in te plannen.

Met vriendelijke groet,

Emil ’t Hart Voorzitter Esigbond

Recente berichten

Categorieën

Recente Tweets

16 maart, 2019 @ 8:00
16 maart, 2019 @ 15:00
Meer informatie

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van de elektronische sigaret