RIVM bevestigt fouten in totstandkoming limitatieve lijst met smaakstoffen

In navolging van een WOO verzoek is in maart 2024 informatie gepubliceerd over de toedracht van de totstandkoming van het smaakverbod en de limitatieve lijst met 16 stoffen. Wij constateerden eerder dat er tijdens dit proces veel fouten zijn gemaakt door het RIVM. Het RIVM heeft echter altijd ontkend fouten te hebben gemaakt en de staatssecretaris heeft hiernaar verwezen bij Kamervragen.

Uit de vrijgegeven documenten blijkt nu dat het RIVM wel degelijk erkent dat er fouten zijn gemaakt in de totstandkoming van de lijst en geeft aan te twijfelen over de datakwaliteit van de EU-CEG lijst.

Waarom heeft het RIVM inzage in de EU-CEG database geweigerd?

Toen wij de onderliggende data (EU-CEG) wilden inzien over de bewering dat 23% van de e-liquids met tabakssmaak voor de markt behouden zouden blijven heeft het RIVM dit geweigerd. In onze ogen moest er immers sprake zijn van een fout omdat navraag bij alle producenten uitwees dat geen enkele van de e-liquids met tabakssmaak die op dat moment op de markt waren gebracht aan de vereisten van 16 additieven voldeed. Door de weigering van het RIVM konden wij dit niet controleren.
Pas nadat wij een WOO-procedure waren gestart om inzage te krijgen in de EU-CEG database heeft het RIVM de lijst openbaar gemaakt. Uit de Kamerbrief  en de beslisnota bestond er al een Europese verplichting om de EU-CEG lijst openbaar te maken. 
Met het publiceren van de informatie uit het EU-CEG voldoe ik aan mijn wettelijke verplichting zoals opgenomen in artikel 4.9 van het besluit om de informatie uit het EU-CEG in de lidstaten openbaar te maken op een voor het publiek toegankelijke website. Aangezien deze verplichting voortvloeit uit de richtlijn en de producenten hiervan op de hoogte zijn – zij leveren immers zelf de gegevens aan – wordt hierbij afgezien van de formele verplichting uit artikel 3.1 Woo om voorafgaand aan publicatie zienswijze te vragen.
Geen producent heeft ooit een vraag of verzoek ontvangen van het RIVM over de registratie
Het RIVM heeft nimmer om aanvullende informatie gevraagd of terugkoppeling gegeven aan producenten die een product hadden geregistreerd. Daarom is de vraag gerechtvaardigd of er überhaupt wel eens inhoudelijk naar de lijst is gekeken?  Misschien had de limitatieve lijst er heel anders uitgezien als de EU-CEG lijst eerst was opgeschoond – zoals gebruikelijk tijdens een analyse van een database – en er was afgestemd met marktpartijen over ontbrekende of onduidelijke gegevens vóórdat de analyse was gemaakt?
Inmiddels wordt het steeds duidelijker dat de waarschuwingen voor onbedoelde gevolgen van het RIVM aan het adres van de staatssecretaris en het ministerie van VWS werkelijkheid worden. Hoe strenger het beleid van de overheid zonder daarbij rekening te houden met de consument des te groter de kans dat de zwarte markt in het gat duikt. Die markt is immers niet de controleren.

Recente berichten

Categorieën

Recente Tweets

16 maart, 2019 @ 8:00
16 maart, 2019 @ 15:00
Meer informatie

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van de elektronische sigaret